Ľavý anjel

Ad Gloriam Dei

Pravý anjel
Obrazy sedem slov

Dies magni - Veľké dni

4. ročník

V rámci štvrtého ročníka festivalu sme pripravili diela slovnských skladateľov Lukáša Borzíka: Ave Maria a Gregora Regeša: Malá omša. Okrem nich zaznie aj výber sonát z Haydnovho diela Sedem slov.

Koncerty:

Koncerty 4. ročníka festivalu finančne podporil Slovenský ochranný zväz autorský SOZA.

Tento festival je "duchovným cvičením" kvarteta a vznikol spolu s festivalom Malá vianočna hudba. Koná sa každoročne od Kvetnej nedele do Veľkého piatku.

Hlavnými dielami, ktoré zaznievajú v podaní kvarteta a ich sólistov je Sedem slov nášho Spasiteľa na kríži od Franza Josepha Haydna, či Stabat Mater od Giovanni Battistu Pergolesiho, Arvo Pärta, ....

Každoročne týmto festivalom prinesú "duchovné cvičenia" mnohým ľuďom, ktorým vďaka týmto dielam sprostredkujú vážnosť a hĺbku Veľkého týždňa - Kristovu smrť na kríži a jeho následné zmŕtvychvstanie.

Sedem slov

Obraz č.3: 'Žena, hľa tvoj syn! Hľa, tvoja matka!'

Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži skomponoval Joseph Haydn v roku 1785 na objednávku arcibiskupského dvora mesta Cadix v Španielsku. Napísal dielo k Veľkému piatku, ktoré hudobne vyjadruje sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži. Vznik Haydnovho diela má svoju genézu v cirkevnej obyčaji, keď počas veľkonočných sviatkov v cadixskej katedrále, po zaznení hudobnej predohry vystúpil biskup na kazateľnicu, vyslovil prvú zo siedmich viet Krista na kríži a predniesol krátku úvahu o nej. Haydn vlastne skomponoval hudbu k tomuto obradu. Oratoriálna verzia, ktorá sa zapísala aj do dejín Bratislavy, vznikla v roku 1794, a zaznievala pravidelne na Veľký piatok aj v Konkatedrále sv. Martina. Táto tradícia sa násilne pretrhla v roku 1946, kedy pod taktovkou Alexandra Albrechta posledný krát hrali toto dielo. Nové pokusy o znovuoživenie tradície prichádzajú až po roku 1989.

Existuje viacero verzií pre rôzne obsadenia od samotného Jozefa Haydna. My máme v repertoári verziu pre sláčikové kvarteto. V programe vystupuje aj rozprávač, ktorý prečíta úryvok z písma a prípadne aj zamyslenie na dané slovo. Nasleduje hudobné číslo, počas ktorého majú poslucháči možnosť meditovať nad odzneným textom.

Program

Stabat mater

Plagát z koncertu na Niytrianskom hrade

Stála Matka Bolestivá
vedľa kríža ľútostivá,
keď na ňom Syn milý pnel.

Ach, tej Matke prežalostnej,
zarmútenej a bolestnej,
sedmorý meč v duši tkvel.

Ó, jak smutná, doráňaná
bola ona požehnaná
Matka Syna Božieho.

Jak plakala a trpela
svätá Matka, keď videla
muky Syna milého.

Ktože by z nás nezaplakal,
keby videl, bolesť aká
je v jej srdci nevinnom.

Kto by nebol rozžialený
pozorujúc bolesť Ženy,
ako trpí so Synom.

Pre hriech ľudu bezbožného
vidí Syna mučeného,
jak ho človek zbičoval.

Vidí, ako Syn milený
dokonáva opustený,
dušu Otcu odovzdal.

Ó, ty, Matka, žriedlo lásky,
nech prežívam bôľ tvoj ťažký
a nech s tebou nariekam!

Nech mi srdce láskou planie,
ku Kristovi neprestajne,
veď on je môj Boh a Pán.

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Na bolestiach Syna tvojho,
za mňa z lásky trpiaceho,
nech mám podiel, v srdci plač.

Daj, nech s tebou plačem, kvílim
a nech s Kristom spolucítim,
kým len tuná budem žiť.

Pod krížom stáť s tebou túžim,
k tebe v žiali sa pridružím
a chcem s tebou žalostiť.

Panna panien prevznešená,
aj pre mňa si zúbožená,
preto s tebou nariekam.

Daj, nech Kristovu smrť nosím
a na kríži účasť prosím,
rany jeho uctievam.

Raň ma bôľmi Krista Pána,
svätým krížom opoj aj mňa
aj krvou Nevinného.

A pred večným ohňom chráň ma,
pomáhaj mi, svätá Panna,
v deň súdu posledného.

Nech je mi kríž útočišťom,
Kristova smrť – život s Kristom;
vyprosuj mi milosti.

A keď moje telo skoná,
daj, nech moja duša spozná
život rajskej radosti.